Bezpieczeństwo pacy.


Każdy pracodawca, zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika w zakresie przepisów bhp i ppoż.
Szkolenia BHP mają dwojaki charakter. Każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi wstępne szkolenie. Podczas szkolenia prowadzony jest ogólny instruktaż ogólny szkolenia, w którym pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy.
Po instruktażu ogólnym następuje instruktaż stanowiskowy, czyli taki, w którym pracownik poznaje zasady pracy na swoim stanowisku, zapoznawany jest z ryzykiem zawodowym związanym ze stanowiskiem i wykonywaną na nim pracą.
Szkolenie wstępne musi się odbyć zawsze przed podjęciem pracy. Dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracownika bez uprzedniego instruktażu jest traktowane jako poważne naruszenie praw pracowniczych.

Osoby już zatrudnione podlegają obowiązkowym okresowym szkoleniom BHP. Ich zakres tematyczny jest znacznie szerszy. W zależności od stanowiska różny jest termin pierwszego szkolenia okresowego oraz kolejnych. Każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem, a jego pozytywny wyniki potwierdza świadectwo ukończenia szkolenia.

Sprawdź jak kształtuje się cena zasłon spawalniczych